Posts

Од правописот на македонскиот литературен јазик Удвојување на согласките Ако согласките што се нашле во непосреден допир се наоѓаат меѓу две самогласки, се удвојуваат, а ако не се меѓу две самогласки, не се удвојуваат.
Согласките меѓу две самогласки се удвојуваат: нај+јак = најјак, раз+зелени = раззелени; од+далечи = оддалечи.Истите согласки кога не се меѓу две самогласки, не се удвојуваат: без+звучен = безвучен, без+смртен (кај без- согласката з се едначи по звучност и добиваме бес-) = бесмртен  Исклучок од ова правило се префиксите:
ис- (исели, исвири), ирас- (расели, раскока), кои никогаш не се удвојуваат, без разлика дали се или не се меѓу две самогласки, како и
префиксот против-, кој секогаш се удвојува: противвредност, противвладин. Пишување удвоени согласки  Во многу случаи поради јасната граница меѓу деловите од зборот или за да се разликуваат по своето значење не дошло до слевање на согласките, односно ги пишуваме со две согласки: а) удвоени согласки се пишуваат кај согласк…
Материјал за годишни тестови за 6 одд.
Материјал за годишен тест Јазик I.Историја на јазик -Јазикот е најсоврешно средство за комуникација. Комуникација или општење претставува способноста на луѓето за разменување на информации. -Македонскиот јазик спаѓа во семејството на словенските јазици и припаѓа на јужнословенската група јазици. Во јужнословенската група јазици спаѓа и старословенскиот јазик кој бил прв литературен (стандарден) јазик за сите словенски народи. А прв словенски јазик бил прасловенскиот за кој нема пишувани податоци. -Најстари зачувани ракописи на старословенски јазик кои датираат од 10-12 век се: Асемановото евангелие, Зографското евангелие и Мариинското евангелие. -Најпознати книжевни школи од тоа време биле Охридската и Кратовската книжевна школа. -Словенската писменост започнала во втората половина на 9 век, а нејзини основоположници се браќата Кирил и Методиј кои ги превеле првите црковни книги од грчки на старословенски јазик (на кој зборувале Словените од околината на…